I ARIA AIFM SPÓŁKA AKCYJNA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA S.K.A.

I ARIA AIFM SPÓŁKA AKCYJNA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA – z siedzibą w Warszawie przy Rondzie ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000623323, NIP 5213739186, REGON 364769365, kapitał zakładowy 107.280,00 złotych (sto siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100)

e-mail: ariaasi1@ariafund.com

O ARIA

Inwestycje i kapitał

Inwestycje i kapitał

Transakcje

Transakcje

Zespół

Angażujemy się

Angażujemy się

Newsy