ALTERNATYWNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY II RB SPÓŁKA AKCYJNA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.K.A.

ALTERNATYWNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY II RB SPÓŁKA AKCYJNA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA – z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo ONZ 1, (00-124 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000662831, NIP: 5213767455, REGON: 366536197, kapitał zakładowy 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

e-mail: aariaasi2@ariafund.com

O ARIA

Inwestycje i kapitał

Inwestycje i kapitał

Transakcje

Transakcje

Zespół

Angażujemy się

Angażujemy się

Newsy