ARIA PRIVATE EQUITY S.A.

ARIA PRIVATE EQUITY S.A. z siedzibą w Warszawie przy Rondzie ONZ 1, (00-124 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000693580, NIP 5223099794, REGON 368231036, kapitał zakładowy 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) w całości opłacony. 

e-mail: ariaprivateequity@ariafund.com

O ARIA

Inwestycje i kapitał

Inwestycje i kapitał

Transakcje

Transakcje

Zespół

Angażujemy się

Angażujemy się

Newsy