ARIA FUND S.A.

ARIA FUND S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ n1, (00-124 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000572495, NIP: 5252627497, REGON: 362335059, o kapitale zakładowym wynoszącym 668.000,00 złotych (sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) opłacony w całości.

e-mail: office@ariafund.com

O ARIA

Inwestycje i kapitał

Inwestycje i kapitał

Transakcje

Transakcje

Zespół

Angażujemy się

Angażujemy się

Newsy