7 grudnia 2017 ariauser

ARIA NEWS: ARIA REKRUTUJE!

Do naszego zespołu poszukujemy: Finance Managera, Doradcy Inwestycyjnego oraz Szefa Rozwoju Biznesu.

 

F I N A N C E    M A N A G E R

Obowiązki:

– tworzenie i realizacja planów finansowych

– budżetowanie i kontroling

– analizowanie wyników finansowych

– raportowanie finansowe

Edukacja, doświadczenie i umiejętności:

– wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, rachunkowość, ekonomia)

– minimum 3 letnie doświadczenie w dziale audytu BIG 4

– kwalifikacje ACCA bądź uprawnienia biegłego rewidenta

– znajomość rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej

– znajomość regulacji prawnych i podatkowych

– bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

– udział w ciekawych projektach

– możliwość rozwoju zawodowego

– prywatną opiekę zdrowotną

– dobre warunki zatrudnienia

– świetną atmosferę pracy

 

D O R A D C A    I N W E S T Y C Y J N Y

Obowiązki:

– analiza atrakcyjności inwestycji w spółki nienotowane publicznie,

– udział w pracach komitetu inwestycyjnego,

– udział w negocjacjach dotyczących transakcji oraz opracowywaniu dokumentacji transakcyjnej,

– udział w badaniach due diligence,

– monitorowanie wyników spółek portfelowych oraz bieżące ich wsparcie – wiedzą, doświadczeniem oraz siecią kontaktów;

– nawiązywanie i rozwijanie długoterminowych relacji z inwestorami instytucjonalnymi

Edukacja, doświadczenie i umiejętności:

– licencja Doradcy Inwestycyjnego – warunek konieczny,

– wykształcenie wyższe kierunkowe (bankowość, finanse, ekonomia)

– minimum 10-letnie doświadczenie w pracy w instytucjach rynku kapitałowego: biurach maklerskich, TFI, OFE, spółkach zarządzających funduszami,

– wiedza z zakresu finansów korporacyjnych, rachunkowości, budowy modeli finansowych oraz prawa spółek handlowych,

– wysoka kultura osobista i etyka pracy

– bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

– udział w ciekawych projektach

– możliwość rozwoju zawodowego

– prywatną opiekę zdrowotną

– dobre warunki zatrudnienia

– świetną atmosferę pracy

 

S Z E F    R O Z W O J U    B I Z N E S U

Obowiązki:

– tworzenie i realizacja strategii rozwoju biznesu

– nawiązywanie i rozwijanie relacji z partnerami zewnętrznymi

– pozyskiwanie doradców klienta

– analiza rynku pod kątem nowych produktów i usług

Edukacja, doświadczenie i umiejętności:

– wykształcenie wyższe

– minimum 3 letnie doświadczenie pracy w departamencie Private Banking, domu maklerskim bądź firmie inwestycyjnej

– znajomość regulacji prawnych w zakresie funduszy inwestycyjnych i papierów wartościowych

– bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

– udział w rozwoju szybko rosnącego biznesu

– możliwość rozwoju zawodowego i poszerzanie kompetencji

– prywatną opiekę zdrowotną

– dobre warunki zatrudnienia

– świetną atmosferę pracy

 

Jeśli chciałbyś do nas dołączyć wyślij nam swoje CV na hr@ariafund.com